Shënime: Ju mund të votoni vetëm 1 herë në këtë sondazh për të shmangur çdo formë manipulimi. Pasi të votoni, ju mund të shihni rezultatin aktual. Vota juaj është anonime dhe sistemi ynë nuk ruan asnjë të dhëne tuaj personale.

voto, 25 prill

Voto forcën tënde politike.

SHIKO REZULTATIN

Loading ... Loading ...
voto, 25 prill, lulzim, basha, edi, rama

Voto Kandidatin për kryeministër.

SHIKO REZULTATIN

Loading ... Loading ...